B&M s.r.l.

Hoofdkantoor: via Leonardo Bruni 25 20158 – Milaan
Fisc. nr. 03382350266
Btw-nummer 03247930278

Aanvaarding van de Voorwaarden voor het gebruik van de site

Het bezoeken van deze site impliceert, zonder uitzondering of voorbehoud, aanvaarding door de gebruiker van de volgende voorwaarden:

  • Geen enkel onderdeel van de site mag worden verveelvoudigd, vertaald of omgezet in enig elektronisch of papieren formaat, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap B&M S.r.l.;
  • B&M S.r.l. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van informatie en eventuele software op de site en eventueel gebruik ervan door derden;
  • Deze site kan links naar andere websites bevatten.
    B&M S.r.l. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy- en veiligheidsbeleid van dergelijke sites.

Beperking van de aansprakelijkheid

B&M S.r.l. verbindt zich ertoe de inhoud van deze site zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden, maar aanvaardt geen enkele directe of indirecte verantwoordelijkheid, jegens gebruikers en jegens derden in het algemeen, voor enige directe, incidentele, voortvloeiende of indirecte schade, noch voor verlies of schade aan gegevens, derving van winst, goodwill, zaken of kansen, voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen in de inhoud en gegevens die op de Site worden gepubliceerd, of in verband met het gebruik ervan, of door de onmogelijkheid om de Site of de daarop gepubliceerde inhoud te gebruiken, de door hyperlinks verzorgde toegang voor derden tot sites, of het gebruik ervan, of de onmogelijkheid om deze of de daarop gepubliceerde inhoud te gebruiken.

B&M S.r.l. verbindt zich ertoe om, naar aanleiding van meldingen, de schadelijk geachte inhoud naar eigen goeddunken, of in ieder geval op bevel van de gerechtelijke autoriteit, zo snel mogelijk te verwijderen.

Dit gedeelte van de Site kan te allen tijde worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich er voortdurend van op de hoogte te houden. Het gebruik van de Site impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bovenstaande clausules.

Gebruik van de site

In geen geval kan B&M S.r.l. aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect voortvloeiend uit de toegang tot de site, uit het onvermogen of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen of door het door u gestelde vertrouwen in en gebruik van de informatie op de site. B&M S.r.l. zal actuele informatie op de site plaatsen, maar staat niet garant voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan.

B&M S.r.l. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de juridische mededelingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Toegang tot gelinkte externe sites

B&M S.r.l. is niet verantwoordelijk voor sites die, als een aan internetgebruikers geleverde eenvoudige dienst, toegankelijk zijn via links op de site zelf.

Het feit dat B&M S.r.l. deze links aanbiedt, impliceert niet dat B&M S.r.l. de kwaliteit, de inhoud en de grafische afbeeldingen van de sites zelf goedkeurt. B&M S.r.l. wijst elke verantwoordelijkheid daarvoor van de hand. B&M S.r.l. is derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de informatie die de Gebruiker verkrijgt via door B&M S.r.l., door middel van links, verkregen toegang tot de sites. Met betrekking tot de juistheid van de informatie op dergelijke sites, zijn uitsluitend de eigenaars van de sites, die onder de door hen verstrekte voorwaarden toegankelijk zijn, verantwoordelijk.

Auteursrechten

De pagina’s van deze site met de daarop gepubliceerde inhoud, tekst, grafische afbeeldingen, bestanden, beelden en andere informatie zijn beschermd door de huidige wetgeving, houdende bepalingen over auteursrecht (wet nr. 633/41) en over industriële-eigendomsrechten.

De inhoud van de Site is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik; daarom mag geen enkele inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, verzonden, doorgestuurd of op enigerlei wijze verspreid, behalve in het geval van eenvoudige registratie op de terminal voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden; zelfs in geval van gebruik voor persoonlijke doeleinden dienen de betreffende eigendomsaanduidingen en/of -vermeldingen van de gebruikte inhoud gehandhaafd te blijven.

Alle op deze site vermelde producten of bedrijven zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren of houders en worden mogelijk beschermd door patenten en/of auteursrechten, verleend door of geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten. Ze mogen daarom alleen worden gedownload of gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden: er mag dan ook niets, zelfs niet gedeeltelijk, worden gekopieerd, gewijzigd of doorverkocht met het oog op winst of om het op enigerlei wijze voor eigen nut aan te wenden.

Het gebruik, het publiceren, het verspreiden of het plaatsen op andere websites van de op de Site gepubliceerde inhoud is verboden, tenzij de rechthebbenden voor genoemde inhoud uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites. B&M S.r.l. oefent geen enkele controle uit op de inhoud van deze sites en aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor de waarheidsgetrouwheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualisering ervan.

Privacy

De persoonlijke gegevens en informatie die bij registratie worden verzameld zijn onderworpen aan het Privacybeleid.